<- Al het nieuws

Najaarszitting 2023 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

Straatsburg, 19.12.2023 – De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 19 december 2023 een aantal onderwerpen behandeld die verband houden met de verzameling, afgifte en inname van afval in de binnenvaart. De belangrijkste conclusies zijn de volgende: de verwijderingsbijdrage wordt op dezelfde hoogte gehandhaafd, QR-codes blijven 12 maanden geldig (SPE-CDNI 3.0) blijven 12 maanden geldig, er is vooruitgang geboekt bij de ontgassingen en er zijn wijzigingen ten aanzien van het gebruik van de losverklaring.
 
De vergadering vond plaats in Straatsburg in het Palais du Rhin. De heer Ivo ten Broeke, hoofd van de Nederlandse delegatie bij het CDNI (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart) heeft de vergadering voorgezeten.
 

De verwijderingsbijdrage van 10 €/1000 liter gasolie blijft ongewijzigd

 
De CVP heeft besloten de bijdrage voor de verwijdering van olie- en vethoudende afvalstoffen, die 10 euro per 1000 liter afgenomen gasolie bedraagt, niet te wijzigen. Dit besluit is gebaseerd op het verslag van het IVC over de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem van de inname en verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafvalstof. Gezien de huidige, zeer volatiele economische conjunctuur zal dit punt echter opnieuw besproken worden op de volgende vergadering tegen de zomer.
 

SPE-CDNI 3.0: analoge QR-codes blijven 12 maanden geldig

 
In augustus 2023 is het nieuwe betalingssysteem SPE-CDNI 3.0 in gebruik genomen. Met dit nieuwe systeem kunnen de schippers voortaan de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudende scheepsbedrijfsafvalstoffen met een smartphone betalen (met behulp van een app), of met een uitgeprinte ECO-ID (bestaand uit een QR-code). Tot nu toe was deze analoge QR-code zes maanden geldig, maar dit werd door de CVP verlengd tot twaalf maanden. Hiervoor moet wel online een nieuwe QR-code aangevraagd worden. De geldigheid van de al afgegeven QR-codes kan niet gewijzigd worden en blijft beperkt tot zes maanden. De delegaties willen op deze manier het gebruik van het nieuwe SPE-CDNI voor de schippers gemakkelijker maken.
 

Afgifte van dampen aan de atmosfeer: het einde is in zicht

 
Nog even en dan zal een belangrijke wijziging van het verdrag overal geratificeerd zijn: een trapsgewijs verbod op het ventileren van schepen naar de buitenlucht om het milieu te beschermen. Onder ventileren naar de buitenlucht wordt verstaan dat de vluchtige dampen die zich in de ladingtanks bevinden aan de atmosfeer worden afgegeven. De nieuwe regelgeving legt bepalingen vast voor het ontgassen, die eruit bestaan dat gasvormige restanten van vloeibare lading worden ingezameld en verwerkt.
 
De CVP heeft op 19 december balans opgemaakt ten aanzien van de hiervoor vereiste ratificaties. Vijf van de zes verdragsluitende partijen hebben inmiddels hun ratificatie-oorkonde neergelegd, te weten Luxemburg, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. In Zwitserland is de ratificatieprocedure nog niet helemaal afgrond, maar verloopt voorspoedig. De Kantonsraad en de Nationale Raad hebben hun goedkeuring al uitgesproken en op 9 januari werd dit gepubliceerd in de Zwitserse Staatscourant. Voordat de ratificatie-oorkonde kan worden neergelegd loopt er nu een periode van honderd dagen voor een “facultatief referendum”, dus tot 18 april 2024. De wijziging zal van kracht worden op de eerste dag van de zesde maand na de neerlegging van de laatste ratificatie-oorkonde.
 
Tegen deze achtergrond hebben de delegaties ook de tenuitvoerlegging van het komende de verbod op afgifte van dampen aan de atmosfeer besproken. De nieuwe bepalingen in het CDNI voorzien hiervoor namelijk drie fasen, waarbij telkens meer stoffen onder het verbod zullen gaan vallen. De tweede fase die in het kader van het verdrag voorzien is, zal twee jaar na het van kracht worden van fase I ingaan en fase III drie jaar na het van kracht worden van fase I. Deze fasen en de invoering daarvan zullen zorgvuldig gemonitord worden en is dan ook als punt op het werkprogramma van het CDNI opgenomen.
 
Tot slot werd ook de Uitvoeringsregeling van het CDNI gewijzigd om rekening te houden met de nieuwe ontgassingsbepalingen. De wijzigingen leggen precies vast onder welke omstandigheden bij eenheidstransporten en verenigbare ladingen er niet ontgast hoeft te worden. Het is ook geregeld welke bewijzen daarvoor geleverd moeten worden, hoe de losverklaring moet worden ingevuld en welke hokjes aangevinkt moeten worden. Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 1 juli 2024.
 

Wijzigingen in de losverklaring

 
Tijdens de CVP hebben de delegaties besloten de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verlichten; dit betreft het containervervoer (ook voor schepen die slechts af en toe containers vervoeren), mobiele ladingen (Roro-schepen), zware goederen en goederen met grote afmetingen. Het vervoer van deze goederen leidt niet tot afvalstoffen en het laadruim hoeft dan ook niet gewassen te worden. Er is dan ook geen losverklaring meer nodig. Andere door de CVP aangenomen vereenvoudiging: het vervoer van zand en grind van de winningsplaats naar de losplaats wordt voortaan gezien als een eenheidstransport van hetzelfde type goederen. Deze wijzigingen van de Uitvoeringsregeling treden meteen in werking.
 

In voorbereiding: een verbod op het lozen van huishoudelijk afvalwater

 
Het CDNI verbiedt al sinds 2005 het lozen van huishoudelijk afvalwater door schepen die meer dan 50 passagiers kunnen vervoeren (of met meer dan 50 slaapplaatsen aan boord). Op 1 januari 2025 zal er een lozingsverbod gaan gelden voor schepen met meer dan 12 passagiers (of slaapplaatsen). Dit moet dan wel in de praktijk mogelijk zijn en daarom hebben de delegaties onderzocht welke afgiftemogelijkheden er vandaag de dag zijn voor huishoudelijk afvalwater en welke daar in de toekomst nog bij moeten komen. Er is nog werk aan de winkel, maar er wordt hard aan gewerkt om deze uitbreiding van het verbod mogelijk te maken.
 

Volgende vergaderingen

 
Plaats: Straatsburg
 

  • Werkgroep CDNI (CDNI/G): 16 en 17 april 2024
  • Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC): 16 mei 2024
  • Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP): 27 juni 2024

 

Bron: Adobe Stock