<- Al het nieuws

Zomerzitting 2024 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen

Persbericht

Straatsburg, 27.06.2024 – Op de agenda van de zitting van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) van 27 juni stonden onder andere de volgende onderwerpen: het tarief van de verwijderingsbijdrage, het SPE-CDNI 3.0, het elektronisch afvalregistratiesysteem en het ventilatieverbod. De zitting vond plaats in Straatsburg en werd voorgezeten door de heer Alexandros Koltsidas, lid van de Zwitserse delegatie bij het CDNI (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart).
 

De verwijderingsbijdrage van 10 euro per 1000 liter gasolie blijft ongewijzigd

 
De CVP heeft besloten de bijdrage voor de verwijdering van olie- en vethoudende afvalstoffen op 10 euro per 1000 liter afgenomen gasolie te houden. Dit besluit is gebaseerd op het laatste verslag van het IVC over de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem van de inname en verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval. Gezien de stijgende kosten zal het tarief van de verwijderingsbijdrage in 2026 waarschijnlijk moeten worden verhoogd.
 

SPE-CDNI 3.0: verdere verbeteringen van het systeem

 
Het nieuwe elektronische betalingssysteem SPE-CDNI 3.0 is in augustus 2023 in gebruik genomen. Met dit nieuwe systeem kunnen de schippers de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval voortaan betalen met een smartphone (mobiele applicatie) of met een uitgeprinte ECO-ID (QR-code).
 
De CVP heeft ook groen licht gegeven voor nieuwe aanpassingen van het SPE-CDNI 3.0, om het systeem verder te verbeteren. Gebruikers zullen binnenkort het saldo van hun ECO-rekening in de applicatie kunnen raadplegen. Daarnaast zal er een nieuwe functie worden toegevoegd om onjuiste transacties aan te passen. Momenteel kunnen onjuiste transacties enkel worden geannuleerd. Deze nieuwe functie zal de sector en de exploitanten van bunkerbedrijven in staat stellen efficiënter te werken. Tot slot zal er bij een mislukte transactie een venster in de applicatie worden geopend om de gebruiker te informeren over de reden waarom de transactie is mislukt. De implementatie van deze aanpassingen is gepland voor eind juli.
 

Elektronisch afvalregistratiesysteem: nieuwe ontwikkelingen

 
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw elektronisch registratiesysteem voor afgegeven olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval. Dit is de eerste stap op weg naar de digitalisering van het olie-afgifteboekje. Het nieuwe systeem is al online beschikbaar, maar moet nog worden gekoppeld aan de systemen van de ontvangstinrichtingen. De schippers hoeven geen specifieke maatregelen te treffen in het kader van het nieuwe systeem.
 

Financieringssysteem: uitbreiding van het dashboard met nieuwe gegevens

 
Het CDNI biedt gebruikers van zijn website een hulpmiddel om openbare gegevens te raadplegen (dashboard): https://www.cdni-iwt.org/dashboard/?lang=nl. Het dashboard bevat de kerngegevens met betrekking tot het financieringssysteem van de inname en verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval.
 
De CVP heeft goedkeuring verleend voor de uitbreiding van het dashboard met nieuwe gegevens over de ingenomen hoeveelheden olie- en vethoudend afval, de gebunkerde hoeveelheden gasolie (per scheepstype) en de kosten voor de verwijdering van olie- en vethoudend afval. Er zullen ook nieuwe functies voor het weergeven, filteren en ordenen van de gegevens worden toegevoegd.
 

De inwerkingtreding van het ventilatieverbod komt in zicht

 
Nu Zwitserland de laatste akte van bekrachtiging op 23 april 2024 heeft neergelegd, zijn de wijzigingen van het CDNI door alle Verdragsluitende Partijen geratificeerd. Naast het ventilatieverbod, zijn ook nieuwe voorschriften ingevoerd voor de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading. Het ventilatieverbod wordt op 1 oktober 2024 van kracht. De delegaties hebben verslag uitgebracht over de maatregelen die zijn genomen voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen, de lopende besprekingen en de eventueel ondervonden moeilijkheden.
 
Op de website van het CDNI kunnen gebruikers een kaart raadplegen met alle operationele ontgassingsinrichtingen voor de binnenvaart: https://www.cdni-iwt.org/ontvangstinrichting/?lang=nl.
 

Verdere besprekingen in 2024

 
De volgende vergadering van de Werkgroep CDNI vindt plaats op 23 en 24 oktober in Straatsburg.
De volgende vergadering van het IVC wordt op 19 november in Straatsburg gehouden.
De volgende vergadering van de CVP staat gepland voor 12 december 2024 te Straatsburg.
 

Bron: secretariaat van het CDNI

Persbericht