Governance

 

Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP)

De verdragsluitende staten komen twee keer per jaar bijeen binnen de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP). De CVP is het hoogste orgaan van het CDNI. De CVP

 • toetst wijzigingen van het verdrag en de bijbehorende bijlagen en neemt hierover beslissingen met eenparigheid van stemmen,
 • neemt besluiten aan (jaarlijkse financiële verevening, vaststelling van de verwijderingsbijdrage, werkprogramma, enz.),
 • stelt de jaarlijkse begroting vast (waaraan de staten voor gelijke delen bijdragen),
 • beslecht geschillen met betrekking tot de uitlegging en toepassing van het verdrag,
 • houdt toezicht op de toepassing van de bepalingen van het verdrag,
 • doet aanbevelingen aan de staten voor aanpassingen van het net van ontvangstinrichtingen.

Naast de vertegenwoordigers van de staten, mogen ook vertegenwoordigers van

 • de Nationale Instituten (NI),
 • de waarnemersstaten,
 • de internationale organisaties,

aan de CVP deelnemen, waar zij de hoedanigheid van waarnemer hebben.

De heer Martin Nusser, hoofd van de Nederlandse delegatie, heeft de CVP voorgezeten in de periode 2024-2025.

Werkgroep CDNI (CDNI/G)

De CVP wordt ondersteund door de Werkgroep CDNI (CDNI/G) die het voorbereidende werk verricht: opstellen van ontwerpbesluiten, effectbeoordelingen, FAQ’s, informatiebrochures en alle overige werkdocumenten die nuttig zijn voor de besluitvorming binnen de CVP. In deze werkgroep zijn de delegaties van de verdragsluitende staten evenals de erkende organisaties vertegenwoordigd.

De vrouw Muriel Bouldouyré, lid van de Belgische delegatie, heeft de werkgroep voorgezeten in de periode 2024-2025.

Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC)

Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van Deel A (olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval). Het orgaan heeft de volgende taken:

 • zorgdragen voor de financiële verevening tussen de Nationale Instituten,
 • toetsen in hoeverre het net van ontvangstinrichtingen aangepast moet worden,
 • overgaan tot de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem en de verwijderingsbijdrage, opstellen van een openbaar jaarverslag,
 • uitbrengen van aanpassingsvoorstellen of aanbevelingen aan de CVP op basis van de jaarlijkse evaluatie.

De samenstelling van het IVC is opmerkelijk te noemen door de bijzondere plaats die is ingeruimd voor de binnenvaartbranche.
Elke delegatie bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk Nationaal Instituut (het orgaan dat belast is met de organisatie van de afvalinzameling en het beheer van het financiële systeem), waarvan één afkomstig moet zijn uit de binnenvaartbranche.

Het voorzitterschap van het IVC wordt uitgeoefend door de uitvoerend secretaris van het CDNI, de heer Jörg Rusche.

Reglementen

De werkingsregels voor elk orgaan worden vastgelegd in reglementen:
pdf_frpdf_depdf_nl

 • huishoudelijk reglement van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP),
 • huishoudelijk reglement van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC),
 • financieel reglement van het CDNI.

 

Secretariaat van het CDNI

Het secretariaat van het CDNI wordt gevoerd door het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Het takenpakket omvat de volgende gebieden:

 • zorgdragen voor een goede tenuitvoerlegging van het verdrag door vergaderingen voor te bereiden en te organiseren,
 • instaan voor een goede coördinatie tussen de verschillende organen,
 • bieden van ondersteuning met het oog op de besluitvorming door de staten,
 • zorgdragen voor de vertegenwoordiging van de CVP in andere internationale organisaties,
 • verzorgen van de communicatie en verspreiding van informatie over het CDNI onder de belanghebbenden en het geïnteresseerde publiek.