Dashboard

Gegevens van de verevening

 

Toelichting

 
De uitvoering van Deel A van het verdrag krijgt gestalte rond een internationaal elektronisch betalingssysteem, dat de indirecte financiering van de verzameling van het olie- en vethoudend afval mogelijk maakt, en rond de uitrol van een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen.
De inkomsten (verwijderingsbijdragen) en de uitgaven (verwijderingskosten) worden verrekend door middel van een internationale financiële verevening.
 
De vereveningen, die sinds 2011 per kwartaal en jaarlijks bij besluit worden bekendgemaakt, leveren de kerngegevens van het financieringssysteem: kosten, inkomsten en hoeveelheden afgegeven olie- en vethoudend afval.
 
Het CDNI heeft een viertalig dashboard ontwikkeld dat een dynamische weergave mogelijk maakt van de openbare gegevens die uit de verevening afkomstig zijn om het geïnteresseerde publiek een overzicht over meerdere jaren te geven en in staat te stellen de ontwikkelingen en trends van het systeem te volgen.
 
De gebruiker kan de weergave aan zijn persoonlijke voorkeuren aanpassen en bijvoorbeeld

  • de evolutie voor een item vergelijken met een voorgaand jaar (2018 kan bijvoorbeeld worden vergeleken met 2017 of 2011),
  • de evolutie voor een item vergelijken met een vorig kwartaal (kwartaal Q2 2019 kan bijvoorbeeld worden vergeleken met kwartaal Q1 2019 of Q2 2018),
  • de evolutie voor elk item volgen over een reeks van jaren of kwartalen, die door de gebruiker zelf wordt ingesteld,
  • de verschillende items vergelijken tussen twee of meer landen,
  • de weergave die door de gebruiker is ingesteld extraheren in pdf-, png- of powerpointformaat.

 

Aandachtspunten

  • De voorlopige gegevens zijn niet in het dashboard opgenomen. Het overzicht bevat alleen de gegevens van de goedgekeurde jaarlijkse vereveningen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de gegevens voor 2020 pas in december 2021 worden opgenomen (de definitieve verevening is pas beschikbaar voor het jaar n+1).
  • De schaalparameters vertonen aanzienlijke verschillen en dit bemoeilijkt de vergelijkingen voor bepaalde items (vlootverbruik versus emballage bijvoorbeeld).
  • De details van de categorieën ‘emballage’ en ‘vast oliehoudend afval’ worden hier niet gegeven, aangezien hiervoor geen eenduidige benadering bestaat.
  • De cijfers voor het vlootverbruik zijn een extrapolatie van de verwijderingsbijdragen en hebben tot doel een algemene trend te geven met betrekking tot het vlootverbruik binnen het toepassingsgebied van het CDNI.