<- Al het nieuws

Winterzitting 2022 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen

Persbericht

Straatsburg, 20.12.2022 – Op de agenda van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) van 20 december 2022 stonden onder andere de volgende onderwerpen: het nieuwe elektronische betalingssysteem SPE-CDNI, het ontgassingsverbod en de losverklaring voor de tankvaart. De zitting vond plaats in Straatsburg en werd voorgezeten door de heer Ivo ten Broeke, hoofd van de Nederlandse delegatie bij het CDNI.
 

Bron: Adobe Stock

 

Ontwikkeling van het elektronische betalingssysteem SPE-CDNI 3.0

 
Met het oog op de verzameling en de verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval werd op 1 januari 2011 een elektronisch betalingssysteem (SPE-CDNI) ingevoerd. De verwijdering van dit afval wordt gefinancierd door een verwijderingsbijdrage die door de exploitant van het schip wordt betaald. Het huidige transactiesysteem, dat bestaat uit ECO-kaarten en terminals, wordt op 15 augustus 2023 vervangen door een volledig gedigitaliseerd systeem op basis van smartphoneapplicaties, het SPE-CDNI 3.0. Het nieuwe systeem voorziet ook fall-back-oplossingen voor uitzonderlijke gevallen (zoals een ontbrekende ontvangst van het mobiele netwerk of scheepsexploitanten die niet over een smartphone beschikken).
 
Momenteel worden besprekingen gevoerd over de ontwikkeling, implementatie en instandhouding van het SPE-CDNI 3.0. Het doel is een uniforme en gebruiksvriendelijke regeling voor de betaling van de verwijderingsbijdrage tot stand te brengen en tegelijkertijd de exploitatiekosten van het elektronische betalingssysteem te verminderen.
 

Stand van zaken met betrekking tot het ontgassingsverbod

 
De nieuwe voorschriften voor de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading vormen een belangrijk aandachtspunt voor het CDNI. De inwerkingtreding van deze verdragswijziging zal een echte stap voorwaarts betekenen voor de bescherming van het milieu.
 
De Conferentie der Verdragsluitende Partijen van 20 december bood ook de gelegenheid van gedachten te wisselen over de voortgang van de ratificaties en over problemen die worden ondervonden bij de aanleg van infrastructuur. Wat de ratificaties betreft, is de akte van bekrachtiging tot nu toe neergelegd door België, Duitsland, Luxemburg en Nederland. De ratificatieprocedure loopt nog in Frankrijk en Zwitserland, waarbij de verwachte datum van neerlegging echter nog niet bekend is.
 
Met betrekking tot de infrastructuur, wordt overgegaan tot de regelmatige bijwerking van een overzichtskaart van de operationele ontgassingsinrichtingen die voor het publiek zijn geopend (https://www.cdni-iwt.org/ontvangstinrichting/?lang=nl).
 

Herziening van de losverklaring voor de tankvaart

 
De delegaties werken momenteel aan een herziening van de losverklaring voor de tankvaart. De verklaring werd grotendeels afgerond tijdens de vergadering van de werkgroep op 25 en 26 oktober 2022 en is besproken tijdens de zitting van de CVP van 20 december jongstleden. Bovendien is voor deze herziening uitvoerig overleg gepleegd met de verdragsluitende staten en erkende organisaties.
 
Het nieuwe concept van de losverklaring voor de tankvaart zal ook rekening houden met het wassen tijdens de reis. Dit was niet het geval in de vorige versie van de losverklaring. De herziening van de losverklaring zal ook een wijziging van de Uitvoeringsregeling nodig maken.
 

Workshop met de autoriteiten voor de uitvoering van het CDNI

 
De CVP voorziet de organisatie van een internationale workshop met de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van het CDNI op 25 oktober 2023.
 
De workshop heeft twee belangrijke doelstellingen:

  • Uitwisseling van ervaringen tussen de bevoegde autoriteiten over de toepassing van het CDNI: dit draagt bij tot harmonisatie van de praktijken en op deze wijze van de uitvoering van het CDNI in het hele toepassingsgebied,
  • Uitwisseling tussen de deskundigen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het CDNI en de personen die belast zijn met de toepassing: dit brengt eventuele problemen bij de interpretatie of toepassing van het CDNI aan het licht.

 
In de komende maanden zal nadere informatie worden verstrekt.
 

Volgende bijeenkomsten

 
De volgende zitting van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen zal plaatsvinden op 21 juni 2023.
De volgende vergadering van de werkgroep van het CDNI is gepland voor 25 en 26 april 2023.
Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan zal bijeenkomen op 16 mei 2023.
 

Persbericht