<- Al het nieuws

Najaarszitting 2021 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

Persbericht

Straatsburg, 13.12.2021 – De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 13 december online haar najaarszitting gehouden. De vergadering werd voorgezeten door mevrouw Muriel Bouldouyré, leider van de Franse delegatie bij het CDNI. Aan de vergadering hebben de vertegenwoordigers deelgenomen van de zes Verdragsluitende Partijen en van de Nationale Instituten.
 
Tijdens deze succesvolle vergadering heeft de CVP de volgende onderwerpen behandeld:

 • het nieuwe werkprogramma voor 2022-2023 van het CDNI, met ambitieuze doelstellingen en op de toekomst gerichte taken;
 • de wisseling van het voorzitterschap van de CVP, met een terugblik op het Franse voorzitterschap en een vooruitblik op het Nederlandse voorzitterschap;
 • de situatie van het financieringssysteem van Deel A als gevolg van de coronacrisis;
 • de toepassing van de nieuwe voorschriften met betrekking tot ontgassingen.

 Algemene zaken

Goedkeuring van het werkprogramma van het CDNI voor 2022-2023

 
De CVP heeft haar werkprogramma voor de komende twee jaar aangenomen. Dit werkprogramma heeft naast beheerstaken en algemene zaken betrekking op de drie delen van het verdrag. Het werkprogramma is zeer ambitieus en doelbewust op de toekomst gericht. De deskundigen zullen zich bijvoorbeeld gaan bezighouden met de digitalisering van bepaalde documenten die zich aan boord moeten bevinden en het vastleggen van het internationaal rechtskader dat daarvoor nodig is.
 
Voor Deel A (olie- en vethoudend afval) zijn er meerdere taken die rechtstreeks voortvloeien uit de aanbevelingen van de rondetafelconferentie die op 8 april van dit jaar plaatsvond. Het gaat daarbij om werkzaamheden die nodig zijn om een solide basis te leggen voor een toekomststrategie voor het financieringssysteem.
Voor Deel B (afval van de lading) zal de voorbereiding van de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen voor de verwerking van gasvormige restanten een belangrijk punt zijn. Om rekening te houden met de ontgassingen zal er bijvoorbeeld een nieuwe losverklaring moeten worden voorbereid.
Voor Deel C (overige scheepsbedrijfsafvalstoffen) is onder meer voorzien dat de mogelijkheid onderzocht zal worden om een geharmoniseerd kader tot stand te brengen voor de inzameling en verwijdering van andere afvalstoffen. Verder zal het CDNI de richtsnoeren voor het sorteren van afval aan boord (die in juni 2021 werden aangenomen, zie besluit CDNI 2021-I-7) sterker onder de aandacht brengen. Een andere ambitieuze taak is dat bepaald zal moeten worden hoe er moet worden omgegaan met afvalwater van zwembaden, dat een nieuwe categorie afvalstoffen vormt.
 
Besluit 2021-II-2
 

Conclusies van het Franse voorzitterschap van de CVP (2020-2021)

 
Op 31 december 2021 eindigt het Franse voorzitterschap, dat met succes bekleed werd door mevrouw Muriel Bouldouyré. De vergadering van de CVP bood een gelegenheid om de evenementen en de hoofdactiviteiten tijdens dit voorzitterschap de revue te laten passeren:

 • internationale coronacrisis: De coronacrisis heeft op alle niveaus grote uitdagingen met zich meegebracht. De inzameling en verwijdering van afvalstoffen kon ondanks de crisis worden voortgezet, zodat de binnenvaart aan haar milieuverplichtingen kon voldoen. Dit bewijst dat het systeem wel tegen een stootje kan. Ook voor wat het beheer van het hele systeem betreft konden de organen van het CDNI hun werk voortzetten. De vergaderingen werden online georganiseerd, met vertolking, hetgeen communicatie-technisch gezien toch wel een uitdaging vormde.
 • de rondetafelconferentie over de toekomst van Deel A op 8 april 2021: Aan deze rondetafelconferentie hebben de Verdragsluitende Staten, het bedrijfsleven en de betrokken organisaties deelgenomen. Het doel was om samen te onderzoeken welke oplossingen er nodig zijn om het internationale financieringssysteem toekomstbestendig te maken en daarbij in kaart te brengen wat voor uitdagingen er in dit verband te verwachten zijn. Dankzij deze rondetafelconferentie konden er aspecten geïdentificeerd worden die verder uitgediept moeten worden en kon worden bepaald waar de werkzaamheden op gefocust moeten worden. De CVP heeft aanbevelingen aangenomen die zullen uitmonden in concrete taken voor het werkprogramma.
 • eerste stappen in de richting van meer digitalisering: De CVP heeft in juni besloten dat de losverklaring in elektronisch formaat mag worden getoond. Dit zal op 1 juni volgend jaar van kracht worden en de losverklaring is daarmee het eerste document van het CDNI dat in elektronisch formaat gebruikt zal kunnen worden.
 • uitbreiding van het lozingsverbod van huishoudelijk afvalwater tot schepen met 12 tot 50 passagiers: Het besluit hierover dat in juni van dit jaar door de CVP werd aangenomen, was het resultaat van veel hard werk. Het verbod vormt een grote stap voorwaarts voor de bescherming van het milieu en het water.

 

Oriëntaties van het Nederlandse voorzitterschap van de CVP (2022-2023)

 
Vanaf 1 januari 2022 zal Nederland het voorzitterschap van de CVP van Frankrijk voor de komende twee jaar overnemen. Dhr. Ivo ten Broeke, hoofd van de Nederlandse delegatie bij het CDNI heeft de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap voorgesteld, waarbij de volgende punten centraal staan:

 • een analyse en evaluatie van de ontwikkeling van het CDNI in de toekomst: Dertig jaar na het opstellen van het CDNI (dat tot stand werd gebracht aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw), lijkt het verstandig een analyse te maken en te evalueren of en hoe de inzameling en verwijdering van afvalstoffen in de binnenvaart kan worden verbeterd. Het is van groot belang om vast te stellen of aanpassingen kunnen leiden tot een verbetering waarmee we beter kunnen inspelen op de uitdagingen van de toekomst voor het verdrag.
 • duurzame regeling voor de afgifte van olie- en vethoudend afval: Om de bijdrage die het CDNI levert aan het milieu nog verder te verbeteren, zou onderzocht kunnen worden hoe het ingezamelde oliehoudende afval wordt verwerkt en of dit zo nodig milieuvriendelijker verwerkt kan worden.
 • ratificatie van de wijziging van het Verdrag om een regeling te voorzien voor de verwijdering van gasvormige restanten: Het is van groot belang om de ratificatieprocedures te blijven volgen en zo nodig aan te moedigen, zodat het ontgassingsverbod zo snel mogelijk in werking kan treden en daarmee de impact van de binnenvaart op het milieu wordt beperkt.
 • harmonisatie van de tenuitvoerlegging van Deel C: De Nederlandse delegatie vindt het belangrijk om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een geharmoniseerd kader tot stand te brengen voor de financiering van de inzameling van afvalstoffen van Deel C.

 Deel A: olie- en vethoudend afval

Eerste analyse van de situatie van het systeem als gevolg van de coronacrisis

 
Het jaarverslag van het IVC (het Internationale Verevenings- en Coördinatieorgaan) dat dit jaar is opgesteld, meldt voor 2020 een significantie daling van de opbrengsten van 5,74%. Het IVC heeft in opdracht van de CVP een voorlopige analyse gemaakt van het systeem aan de hand van de kwartaalcijfers van de verevening om na te gaan wat de gevolgen zijn van de coronacrisis. Daarbij werd het volgende vastgesteld:

 • een netto stijging van de opbrengsten in 2021, zowel in vergelijking met 2020 als met 2019; deze stijging is te danken aan de verhoging van de verwijderingsbijdrage.
 • In het tweede en derde kwartaal van 2021 waren de kosten en opbrengsten weer in evenwicht met elkaar, maar afgewacht moet worden of dit ook in het vierde kwartaal en begin 2022 het geval zal zijn;
 • een daling van de gebunkerde hoeveelheden in 2021 ten opzichte van 2019, hetgeen zou kunnen betekenen dat de economische situatie in de binnenvaart nog niet weer terug is op het niveau van voor de crisis.

 
Deze vaststelling toont aan dat de verhoging van de opbrengsten binnen het systeem volledig te danken zijn aan de verhoging van de verwijderingsbijdrage. Deze verhoging is precies op tijd gekomen om een verslechtering van de financiële situatie te voorkomen. De Verdragsluitende Partijen zijn het er echter over eens dat het doel van de verhoging, namelijk de verhouding tussen de opbrengsten en uitgaven structureel te verbeteren, niet bereikt is.
 
Er zal een meer gedetailleerde analyse gemaakt moeten worden als alle cijfers voor het jaar 2021 beschikbaar zijn, zodat de situatie binnen het systeem volledig geëvalueerd kan worden en gekeken kan worden in hoeverre de uitgaven en opbrengsten binnen het systeem in evenwicht zijn. Deze werkzaamheden zullen verricht worden voor het jaarverslag 2022. Zij zullen de basis vormen voor de beraadslagingen over de hoogte van de verwijderingsbijdrage.
 
Op 1 januari 2022 zal de verwijderingsbijdrage 8,50 € per 1000 liter blijven (Besluit CDNI 2021-I-3).
 
De jaarverslagen van het IVC staan op de website van het CDNI. Zij bevatten eveneens een uitgebreide beschrijving van het netwerk van ontvangstinrichtingen per lidstaat.
 
 

Tool voor een dynamische weergave van de gegevens van de verevening (dashboard)

 
De CVP heeft er mee ingestemd dat dit nieuwe tool op de website wordt geplaatst. Dit nieuwe tool bestaat uit een dashboard dat gebruikt kan worden om een alle gegevens uit de vereveningen sinds 2011 dynamisch weer te geven. Het gaat daarbij om de gegevens die in de vorm van besluiten gepubliceerd worden.
 
Met dit tool kan de gebruiker een overzicht krijgen van alle gegevens die binnen het systeem beschikbaar zijn (hoeveelheden afgegeven afval, kosten en opbrengsten, hoeveelheden gebunkerde gasolie) over meerdere jaren. De gegevens kunnen met elkaar worden vergeleken en op die manier kan men zien hoe de ontwikkelingen en tendensen binnen het systeem zijn.
 Bron: voorbeeld van de weergave van gegevens met behulp van het dashboard-tool

 
Voorbeeld voor een vergelijking van gegevens over ingezameld bilgewater in Duitsland en Nederland:

 • de ontwikkeling per kwartaal vanaf 2011 (bovenste grafiek)
 • vergelijking tussen het eerste en tweede kwartaal 2020 (tabel onderaan)

 
Gepland is om dit tool begin 2022 op de website van het CDNI online te plaatsen. Wanneer het zover is, zal door middel van een nieuwsbrief worden meegedeeld.
 Deel B: afval van de lading

Stand van de ratificatie van de voorschriften met betrekking tot de omgang met gasvormige restanten van vloeibare lading

 
De Verdragsluitende Partijen hebben informatie verstrekt over de ratificatieprocedures ter wijziging van het verdrag. In juni 2017 is besloten om deze wijzigingen in het verdrag op te nemen (zie Besluit 2017-I-4).
 
Inmiddels hebben al drie Verdragsluitende Staten de nieuwe bepalingen voor de omgang met gasvormige restanten van vloeibare lading geratificeerd. Luxemburg heeft op 7 februari 2020 de ratificatieoorkonde neergelegd. Nederland heeft de ratificatieoorkonde kunnen neerleggen op 3 juli 2020 toen er een einde kwam aan de lockdown. Duitsland heeft de akte van aanvaarding neergelegd op 9 februari 2021. Wat België, Frankrijk en Zwitserland betreft wordt op nationaal niveau gewerkt aan de ratificatie. De parlementaire procedures hebben door de Covid-19-pandemie vertraging opgelopen.
 
De wijziging van het verdrag zal zes maanden na neerlegging van de laatste ratificatieoorkonde bij de depositaris van het verdrag – de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) – van kracht worden.
 
Voor de ontgassingen zijn er al een aantal ontvangstinrichtingen die operationeel zijn. De CVP heeft besloten ter informatie een kaartje met de ontgassingsstations online te plaatsen. Met behulp van deze geografische kaart, die interactief is en hier te vinden is, kan men gemakkelijk nagaan waar deze voorzieningen liggen (de kaart zal begin juli online komen).
 
Meer informatie over de voorschriften op het gebied van de ontgassingen vindt u op de specifieke webpage van de website van het CDNI.
 


Diversen

De website van het CDNI is in een nieuw jasje gestoken

 
Om de informatie en documenten van het CDNI beter toegankelijk te maken, werd de lay-out van de website aangepast en ook de structuur. De homepage is in een nieuw jasje gestoken, de documenten zijn gemakkelijker te vinden, het vergaderschema en het actualiteitenoverzicht zijn herzien en er is een zoekmachine toegevoegd voor vaak gestelde vragen (FAQ). Het adres van de website van het CDNI is hetzelfde gebleven, namelijk: www.cdni-iwt.org.
 

FAQ

 
De door de werkgroep CDNI/G voorbereide antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ) worden na afronding ter goedkeuring aan de CVP voorgelegd, zodat zij op de website gepubliceerd kunnen worden www.cdni-iwt.org in de rubriek FAQ. Deze antwoorden zijn bedoeld om de toepassing van het CDNI te vergemakkelijken en bij te dragen aan een uniforme interpretatie.
 
Tijdens de vergadering in december dit jaar heeft de CVP drie nieuwe FAQ’s aangenomen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

 • de vorm van het “schriftelijk bewijsstuk” zoals bedoeld in artikel 7.04;
 • de modaliteiten voor de ontgassing van een schip voordat het naar een scheepswerf gaat;
 • de losverklaring indien het gaat om een vaartuig zonder bemanning.

 

Vergaderingen 2022

 
De volgende vergadering van de CVP zal plaatsvinden op 21 juni 2022.
De werkgroep zal vergaderen op 22 en 23 maart 2022.
Het IVC komt bijeen op 19 mei.
De hoorzitting met de erkende organisaties staat gepland voor eind juni.
Al deze vergaderdata en de agenda’s kunt u vinden op de desbetreffende webpage van de website van het CDNI.
 

Bron: Adobe Stock

 

Persbericht