<- Al het nieuws

Zomerzitting 2018 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

Bron: secretariaat van het CDNI

 
Straatsburg, 30.06.2018 – De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 21 juni 2018 in Straatsburg haar zomerzitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door de heer Jan de Spiegeleer, vertegenwoordiger van België.

 

De nieuwe ECO-kaart komt eraan!

 
De nieuwe ECO-kaart zal in het najaar van dit jaar door de nationale instituten worden verspreid en tot eind 2018 geleidelijk de kaarten vervangen die momenteel in gebruik zijn.
 

Bron: CDNI

 
In de komende maanden zullen aan boord van alle schepen nieuwe ECO-kaarten worden uitgereikt. De nieuwe hybride ECO-kaart met een nieuw ontwerp en een contactloze functionaliteit maakt niet alleen de betaling van de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval mogelijk, maar kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen en diensten in de binnenvaart (zoals de betaling van havengelden, het gebruik van afvalcontainers, het openen van deuren en het afnemen van elektriciteit of drinkwater aan wal). Voor meer informatie over het gebruik door systemen van derden en om te profiteren van deze service, kunt u contact opnemen met secretariat@cdni-iwt.org.
 
In het verlengde van de vervanging van de ECO-kaarten zullen tegen eind 2018 ook alle betaalterminals bij de bunkerstations worden vervangen door mobiele terminals van de nieuwe generatie.
 
Zes nationale instituten (NI) zijn verantwoordelijk voor het innen van de verwijderingsbijdrage en de goede uitrol van het net van ontvangstinrichtingen. Zij zijn betrokken bij de uitvoering van Deel A (olie- en vethoudend afval) van het CDNI en beheren het elektronische betalingssysteem van het CDNI (SPE-CDNI). Zij beheren tevens de invoering van de ECO-kaarten en terminals.
 

 

Nationale ratificatieprocedures inzake de nieuwe bepalingen van het Verdrag met betrekking tot de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading (dampen)

 
De Verdragsluitende Partijen hebben de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de geboekte vooruitgang bij de nationale ratificatieprocedures van de nieuwe bepalingen van het Verdrag voor de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading, die in juni 2017 bij besluit zijn aangenomen (zie het persbericht).
 
Nog geen jaar na de aanname van dit besluit hebben België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland de ratificatieprocedures op nationaal niveau voortvarend ter hand genomen.
 
De Nederlandse delegatie heeft de ambitie van Nederland bevestigd om de nieuwe bepalingen tegen medio 2020 op nationaal niveau ten uitvoer te leggen; voor dit doel is een taskforce opgericht waarin de overheden en de sector zijn vertegenwoordigd om de toepassing van de nieuwe regels effectief te ondersteunen (zie het artikel van BLN Schuttevaer, in het Nederlands).
 
De wijziging treedt in werking na de ratificatie door alle Verdragsluitende Partijen. Het verbod op ontgassing zal progressief zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken van de noodzakelijke infrastructuur en relevante logistieke oplossingen, zoals het gebruik van dedicated of verenigbaar transport.
 

Losstandaarden van het CDNI: herindeling van vloeispaat (fluoriet) om rekening te houden met de milieueffecten

 
De Verdragsluitende Partijen hebben een wijziging aangenomen van Aanhangsel III van het Verdrag (losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater met ladingrestanten). Vloeispaat (fluoriet) is heringedeeld in het licht van een recente aanvullende analyse van de chemische eigenschappen van deze grondstof. Het waswater van een schip dat vloeispaat heeft vervoerd dat conform is aan de vereiste losstandaard (bezemschoon) mag in de vaarweg worden geloosd zonder dat deze lozing een risico voor het milieu inhoudt. Deze wijziging treedt onmiddellijk in werking.
 
Besluit CDNI 2018-I-2
 

Elektronische zoek- en informatietool WaSTo (Waste Standards Tool) voor de nieuwe losstandaarden

 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft kennis genomen van de nieuwe functionaliteiten van WaSTo (https://wasto.cdni-iwt.org/) die door het secretariaat van het CDNI zijn ontwikkeld en online beschikbaar zijn.
 
Nauwkeuriger zoekcriteria: het is voortaan mogelijk om te zoeken aan de hand van meerdere criteria (per nummer of categorie goederen, per losstandaard) of om alfabetisch te zoeken.
 
Open Data: het CDNI stelt de gegevens betreffende de losstandaarden (Aanhangsel III bij de Uitvoeringsregeling van het Verdrag) ter beschikking om deze toegankelijk te maken voor het publiek. Het doel is het vrije hergebruik van de gegevens aan te moedigen door onder bepaalde voorwaarden de reproductie, verspreiding, aanpassing en verwerking van deze gegevens toe te staan.
 
Voor de verbetering van de functionaliteiten kan de gebruiker rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van het CDNI om wensen en behoeften aan te geven of aanpassingen van WaSTo voor te stellen (secretariat@cdni-iwt.org).
 

Verloop van de losverklaring 2014 met ingang van 30 juni 2018

 
Het uitvoerend secretariaat en de Verdragsluitende Partijen van het CDNI vestigen de aandacht van de gebruikers en de bevoegde autoriteiten op het feit dat het oude model van de losverklaring (Aanhangsel IV bij de Uitvoeringsregeling van het Verdrag) vanaf 30 juni 2018 niet meer geldig is.
 
In 2017 is een nieuw model van de losverklaring ingevoerd om rekening te houden met het concept verenigbare transporten, waarvoor de schepen tussen twee opeenvolgende ladingen niet gewassen hoeven te worden.
 
Dit begrip was in aanvulling op de eenheidstransporten in het Verdrag opgenomen. Beide dragen bij tot de afvalpreventie aangezien het minder vaak nodig is om het schip tussen twee ladingen te reinigen en te vegen.
 
Het model van de losverklaring 2017 is online beschikbaar in Word- en Pdf-formaat.
 
De losverklaring 2014 kan echter nog tot en met 31 december 2018 als bewijs worden overgelegd bij de toezichthoudende autoriteiten.
 
Besluit 2016-I-5
 

FAQ’s

 
De CVP neemt regelmatig kennis van de antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ’s) die worden voorbereid door de werkgroep CDNI/G en keurt de publicatie op de website www.cdni-iwt.org (rubriek FAQ) goed. Deze antwoorden zijn bedoeld om de toepassing van het CDNI te vereenvoudigen en bij te dragen tot een uniforme interpretatie. Momenteel worden meer in het bijzonder vragen behandeld over Deel B (verzameling, afgifte en inname van afval van de lading). De CVP heeft tijdens haar vergadering twee nieuwe aanvullende FAQ’s goedgekeurd.

  • een FAQ die verduidelijkt wanneer en hoe een overslaginstallatie die een tankschip lost rekening moet houden met de losverklaring,
  • een FAQ die het verwijderen van viscose-achtige vloeibare lading betreft.

 

Najaarsvergaderingen 2018

 
De werkgroep van het CDNI zal bij wijze van uitzondering bijeenkomen in Wenen, op uitnodiging van Oostenrijk (waarnemersstaat bij het CDNI), op 30 en 31 oktober 2018.
De volgende zitting van de CVP zal op 21 december 2018 plaatsvinden onder het voorzitterschap van de heer De Spiegeleer, vertegenwoordiger van België.
Alle vergaderdata en -agenda’s worden gepubliceerd op de website van het CDNI.