<- Al het nieuws

Winterzitting 2018 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen bij het CDNI

Straatsburg, 28.01.2019 ‐ De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 13 december 2018 in Straatsburg haar winterzitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door de heer Jan de Spiegeleer, vertegenwoordiger van België.
 


Bron: secretariaat van het CDNI

 

Instandhouding van het niveau van de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval op 7,50 euro/1000 liter voor 2019 en verwachte verhoging

 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op voorstel van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) besloten voor 2019 het tarief van de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval op 7,50 euro per 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie te houden. De verwijderingsbijdrage blijft dan ook ongewijzigd sinds 2011. Een verhoging van de verwijderingsbijdrage moet echter op korte termijn worden overwogen (2020/2021).
 
Het systeem voor de inzameling en verwijdering van het olie- en vethoudend afval is gebaseerd op het principe van “de vervuiler betaalt” via een indirecte financiering ten tijde van het bunkeren enerzijds en de beschikbaarheid van ontvangstinrichtingen in het hele toepassingsgebied van het CDNI anderzijds. De CVP heeft dan ook het IVC opgedragen om in nauwe samenwerking met de sector de behoeften, voorwaarden en mogelijke ontwikkelingen van het netwerk van ontvangstinrichtingen in de komende jaren te bepalen. De Nationale Instituten zijn uitgenodigd om de raadpleging op hun niveau uit te voeren en hierover verslag uit te brengen op internationaal niveau.
 
Het resultaat van deze raadpleging zal worden gepresenteerd en besproken tijdens de hoorzitting met de erkende organisaties die op 17 december 2019 zal plaatsvinden.
 
Het verslag over de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem is ook gepresenteerd.
 
Een abonnement op onze Newsletter stelt u in staat op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties en actueel nieuws. U ontvangt in dit geval een e-mail zodra nieuwe documenten of actualiteiten over het CDNI beschikbaar zijn.
 
Besluit CDNI 2018-II-3
 

Gebruik van de losverklaring 2017

 
De losverklaring 2014, waarvoor overgangsbepalingen golden, kan niet meer worden gebruikt sinds 30 juni 2018 en bovendien niet langer als bewijs worden overgelegd sinds 1 januari 2019.
 
De losverklaring 2017 is online beschikbaar in Word- en Pdf-formaat in het Duits, Engels, Frans en Nederlands op de website van het CDNI (onder “documenten”/”lossen“).
 
Besluit CDNI 2016-I-5
 

Model voor het olie-afgifteboekje

 
De CVP heeft een model voor het olie-afgifteboekje aangenomen met een actualisering betreffende de identificatie van het schip aan de hand van het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI). Het nieuwe model voor het olie-afgifteboekje treedt in werking op 1 december 2019. De oude modellen die reeds gedrukt zijn kunnen verder worden gebruikt tot de voorraden zijn uitgeput.
 
Besluit CDNI 2018-II-4
 

Gidsen voor de scheepvaart

 
De CVP heeft twee informatiebladen voor de schippers, verladers, havenautoriteiten en terminalexploitanten goedgekeurd:
 

  • Het nieuwe informatieblad “Voorkoming van scheepsbedrijfsafval door het gebruik van eenheidstransporten/verenigbare transporten/speciale scheepstypes“. Deze richtsnoeren hebben tot doel de beperking van afval van de lading te bevorderen door onnodige reiniging te vermijden of een minder strenge reinigingsstandaard toe te passen. Het blad geeft praktische informatie over deze soorten vervoer en schepen, de toepasselijke vrijstellingen van reinigen en wassen alsook de manier waarop de losverklaring ingevuld moet worden.
  • Het informatieblad over de omgang met het afval van de lading is bijgewerkt om rekening te houden met de verschillende wijzigingen in de regelgeving sinds de eerste editie in 2014: vereenvoudiging van de voorschriften voor het wassen en verduidelijking van de verantwoordelijkheden voor de reiniging in 2015, opname van het concept verenigbaar transport om onnodig wassen te voorkomen bij opeenvolgende verenigbare transporten in 2016 en nieuwe losstandaarden die van kracht zijn geworden in 2018.

 
De twee informatiebladen worden binnenkort op de website van het CDNI gepubliceerd.
 
Een abonnement op onze Newsletter stelt u in staat op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties en actueel nieuws. U ontvangt in dit geval een e-mail zodra nieuwe documenten of actualiteiten over het CDNI beschikbaar zijn.
 

FAQ’s

 
De CVP neemt regelmatig kennis van de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s) die worden voorbereid door de werkgroep CDNI/G en keurt de publicatie van deze FAQ’s goed op de website www.cdni-iwt.org, onder de rubriek FAQ. Deze antwoorden zijn bedoeld om de toepassing van het CDNI te vergemakkelijken en een uniforme interpretatie te vergroten.
 
De CVP heeft tijdens haar vergadering in december 2018 een nieuwe FAQ goedgekeurd die door de sector is voorgesteld, waarin wordt bevestigd dat de producten die achterblijven in overslag-, laad- en losarmen moeten worden beschouwd als overslagresten en als zodanig moeten worden verwijderd.
 

Vergaderingen in 2019

 
De volgende vergadering van de CVP zal plaatsvinden op 18 juni 2019.
Alle vergaderdata en -agenda’s worden gepubliceerd op de speciaal voorziene pagina van de website van het CDNI.