<- Al het nieuws

Winterzitting 2019 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen en hoorzitting met de erkende organisaties van het CDNI

Persbericht

Straatsburg, 30.01.2020 – De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 17 en 18 december 2019 in Straatsburg haar tweejaarlijkse hoorzitting en haar wintervergadering gehouden. Onder voorzitterschap van Ivo Ten Broeke, hoofd van de Nederlandse delegatie, waren deze bijeenkomsten ook een gelegenheid om de 10e verjaardag te vieren van de inwerkingtreding van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), met de deelname van de stichtende leden en internationale gasten in het kader van een rondetafelconferentie gewijd aan het ontstaan van het Verdrag.
 

Bron: secretariaat van het CDNI

 

Hoorzitting met de erkende organisaties van het CDNI

 
De vertegenwoordigde erkende organisaties (Aquapol, CEFIC, Euroshore, IAWR, ESO en EBU) hebben opnieuw hun steun voor het CDNI betuigd en het volledig operationeel functioneren van dit Verdrag begroet. Gezien de toekomstige uitdagingen volgt de sector een proactieve benadering om de vereiste ontwikkeling van het netwerk van ontvangstinrichtingen te begeleiden en te implementeren, waarbij rekening wordt gehouden met talrijke beïnvloedende factoren: veroudering van de vloot en infrastructuur, wettelijke verplichtingen (anticiperen op het einde van de overgangsbepalingen voor bilgeboten die door dubbelwandige schepen vervangen moeten worden, nieuwe verplichtingen op het gebied van motoren onder de NWBMM-verordening (niet voor de weg bestemde mobiele machines)), gebruik van nieuwe alternatieve brandstoffen enz. Op 26 maart 2020 zal in Straatsburg een rondetafelconferentie met de sector plaatsvinden ter voorbereiding van de toekomst van het netwerk van ontvangstinrichtingen voor olie- en vethoudend afval, de afvalpreventie en de verwijderingsbijdrage.
 

 

Verwijderingsbijdrage: instandhouding van het tarief op 7,50 euro/1000 liter voor 2020, verhoging tot 8,50 euro in 2021

 
De verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval, die sinds de inwerkingtreding ongewijzigd is gebleven op 7,50 euro/1000 liter accijnsvrije gasolie, blijft nog een jaar van kracht en wordt op 1 januari 2021 met één euro verhoogd tot 8,50/1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie.
 
De jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem door het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) is gepubliceerd op de website van het CDNI. Het uitgebreide verslag bevat een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de factoren die van invloed zijn op de vaststelling van de verwijderingsbijdrage met het oog op het behoud van het evenwicht van het financieringssysteem.
 
Het systeem voor de inzameling en verwijdering van olie- en vethoudend afval is gebaseerd op het beginsel dat de vervuiler betaalt via een indirecte financiering ten tijde van het bunkeren en de beschikbaarheid van ontvangstinrichtingen in het hele toepassingsgebied van het CDNI.
 
Besluit CDNI 2019-II-3
 

Lopende werkzaamheden voor de elektronische registratie van het ingenomen olie- en vethoudend afval

 
Een project voor de ontwikkeling van een instrument voor de elektronische registratie van het ingenomen olie- en vethoudend afval is goedgekeurd door de CVP en zou in de eerste helft van 2020 van start kunnen gaan. Dit project, dat door de sector wordt toegejuicht, zal rekening houden met het vooruitzicht van de digitalisering van het olie-afgifteboekje. Dit ambitieuze initiatief heeft met name tot doel de afgifte van afval te vergemakkelijken door het registratieproces te dematerialiseren.
 

 

Stand van de ratificaties van de nieuwe bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading

 
Het Groothertogdom Luxemburg heeft op 23 december 2019 de wet tot goedkeuring van de bij Besluit CDNI 2017-I-4 aangenomen wijzigingen gepubliceerd in het Publicatieblad en is daarmee de eerste verdragsluitende partij die de tekst heeft geratificeerd. Duitsland, Nederland en Zwitserland hebben goede vooruitgang in hun nationale procedures gemeld. In België en Frankrijk is het nog moeilijk om de noodzakelijke termijnen voor de nationale procedures nader in te vullen. De wijziging van het Verdrag treedt in werking zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging bij de depositaris.
 
De Werkgroep CDNI ontwikkelt momenteel FAQ’s over het ontgassen om concrete antwoorden te geven op de moeilijkheden die in de praktijk worden ondervonden. Een speciale webpagina met alle relevante informatie zal in het 1e kwartaal van 2020 worden gepubliceerd.
 
Besluit CDNI 2017-I-4
 

 

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het verbod tot lozing van huishoudelijk afvalwater door passagiersschepen

 
De CVP heeft bevestigd dat het ontwerpbesluit inzake de uitbreiding van het materiële toepassingsgebied van het lozingsverbod voor huishoudelijk afvalwater tot passagiersschepen van 12 tot 50 passagiers, dat op 1 januari 2021 van kracht zal worden met een tolerantieperiode tot 2025, voor goedkeuring zal worden voorgelegd op haar volgende vergadering (1 juli 2020). Het ontwerpbesluit sluit voorlopig de schepen uit die vóór 30 december 2008 zijn gebouwd, in afwachting van een beslissing tot inkorting van de overgangsbepalingen door CESNI, dat met de technische voorschriften is belast.
 

Werkprogramma voor de periode 2020-2021

 
De CVP heeft het werkprogramma 2020-2021 van het CDNI aangenomen. Naast de reguliere taken zullen de Verdragsorganen de komende twee jaar nieuwe uitdagingen aangaan: ontwikkeling van een strategie voor de toekomst van het netwerk van ontvangstinrichtingen en de verwijderingsbijdrage, onderzoek van het juridische en technische kader voor de dematerialisatie van documenten, publicatie van de balans van de 10 jaar van het Verdrag, ontwikkeling van pictogrammen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval aan boord enz. Het werkprogramma kan worden geraadpleegd op de speciale pagina.
 
Besluit CDNI 2019-II-1
 

FAQ’s

 
De CVP neemt regelmatig kennis van de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s) die worden voorbereid door de Werkgroep CDNI en keurt de publicatie van deze FAQ’s goed op de website www.cdni-iwt.org, onder de rubriek FAQ. Deze antwoorden zijn bedoeld om de toepassing van het CDNI te vergemakkelijken en een uniforme interpretatie te vergroten.
 
De CVP heeft tijdens haar vergadering op 18 december 2019 een nieuwe FAQ goedgekeurd. Deze FAQ, waar de beroepsgroep sterk naar heeft uitgekeken, verduidelijkt de begrippen “verlader” en “vervoerder” in de zin van het CDNI, aan wie verplichtingen zijn opgelegd wat betreft de losvoorwaarden en de kostentoerekening (zie de FAQ onder “Rechten, plichten en verantwoordelijkheden“).
 

Vergaderingen in 2020

 
De volgende vergadering van de CVP zal op 1 juli 2020 plaatsvinden. Alle vergaderdata en -agenda’s worden gepubliceerd op de specifieke pagina van de website van het CDNI.
 

Persbericht