<- Al het nieuws

Voorjaarszitting 2023 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen

Persbericht

Straatsburg, 21-06-2023 – De volgende onderwerpen stonden op de agenda van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) van 21 juni: de heffing van de verwijderingsbijdrage over biobrandstoffen en synthetische brandstoffen, de herziening van de losverklaring en het nieuwe elektronische betalingssysteem SPE-CDNI 3.0. De zitting vond plaats in het Palais du Rhin te Straatsburg en werd voorgezeten door de heer Ivo Ten Broeke, hoofd van de Nederlandse delegatie bij het CDNI (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart).
 

Bron: Adobe Stock

 

Heffing van de verwijderingsbijdrage over biobrandstoffen en synthetische brandstoffen

 
Gasolie was ten tijde van de ondertekening van het CDNI in 1996 de enige brandstof die door de Rijn- en binnenvaart werd gebruikt in de Verdragsluitende Staten. Zoals uiteengezet in de routekaart van de CCR voor het terugbrengen van de emissies in de binnenvaart, zullen in de toekomst steeds meer alternatieve brandstoffen worden gebruikt. Dit zullen in eerste instantie vooral biobrandstoffen en synthetische brandstoffen zijn. Het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval dat ontstaat bij het gebruik van biobrandstoffen en synthetische brandstoffen komt ook terecht in het bestaande netwerk van ontvangstinrichtingen. Om dit netwerk van ontvangstinrichtingen voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval duurzaam in stand te houden, heeft de CVP een besluit aangenomen waarin is bepaald dat de verwijderingsbijdrage ook moet worden geheven van gemotoriseerde schepen die biobrandstoffen en synthetische brandstoffen gebruiken.
 
Dit besluit is onmiddellijk in werking getreden.
 

Herziening van de losverklaring

 
De delegaties hebben ook een tweede besluit aangenomen, dat betrekking heeft op het afval van de lading. Zo werd tijdens de zitting een aanpassing van de losverklaring voor de tankvaart goedgekeurd.
 
In de herziene losverklaring wordt voortaan rekening gehouden met het ontgassen en reinigen van schepen tijdens de reis. Het CDNI is destijds gewijzigd en aangevuld met bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading. De ratificatieprocedure voor deze wijziging loopt nog, waarbij vijf van de zes Verdragsluitende Staten de ratificatieakte al hebben ondertekend.
 
De herziening van de losverklaring zal ook een wijziging van de Uitvoeringsregeling nodig maken. Tot slot zijn eveneens de aanwijzingen voor het invullen van de losverklaring gewijzigd. Het nieuwe model van de losverklaring (dat in Word- en pdf-formaat kan worden ingevuld) zal beschikbaar zijn op de website van het CDNI, zodra het besluit van kracht wordt.
 
Het besluit treedt uiterlijk op 1 augustus 2023 in werking.
 

Nieuw elektronisch betalingssysteem SPE-CDNI 3.0

 
Op 1 januari 2011 werd een elektronisch betalingssysteem voor de verzameling en verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (SPE-CDNI) ingevoerd. De verwijdering van dit afval wordt gefinancierd door een verwijderingsbijdrage die van de exploitant van het schip wordt geheven. Het huidige transactiesysteem met ECO-kaarten en terminals wordt op 9 augustus 2023 vervangen door een volledig gedigitaliseerd systeem met een smartphone-applicatie, het SPE-CDNI 3.0.
 
Ook dit zal een wijziging van de Uitvoeringsregeling nodig maken. Daarbij zal rekening worden gehouden met de migratie van het elektronische betalingssysteem SPE-CDNI naar de nieuwe applicatie SPE-CDNI 3.0.
 
Het besluit treedt in werking op 1 augustus 2023.
 
De volgende functies van het nieuwe systeem kunnen al worden gebruikt:

  • beheren van ECO-ID’s;
  • printen van analoge ECO-ID’s (in de vorm van een QR-code);
  • het toegang verschaffen van schippers/bemanningsleden tot de app.

Hiervoor volstaat het in te loggen op new.spe-cdni.org.
 
De mobiele applicatie voor smartphones en tablets is eind juli of uiterlijk begin augustus beschikbaar. Het oude systeem zal buiten bedrijf worden gesteld, zodra het nieuwe systeem op 9 augustus volledig operationeel is.
 

Workshop met de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van het CDNI

 
De CVP is voornemens om op 25 oktober 2023 een internationale workshop te houden met de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van het CDNI.
 
De workshop heeft twee belangrijke doelstellingen:

  • het uitwisselen van ervaringen met de toepassing van het CDNI tussen de bevoegde autoriteiten: dit helpt om de praktijken en dus de uitvoering van CDNI in het hele toepassingsgebied van het Verdrag te harmoniseren;
  • het houden van een gedachtewisseling tussen de deskundigen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het CDNI en de personen die instaan voor de toepassing ervan: zo kunnen moeilijkheden bij de interpretatie of toepassing van het CDNI aan het licht worden gebracht.

 

Volgende vergaderingen

 
De volgende zitting van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen zal op 19 december 2023 plaatsvinden.
De volgende vergaderingen van de Werkgroep CDNI zijn gepland voor 24 en 26 oktober 2023.
Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan zal op 23 november 2023 bijeenkomen.
 

Persbericht