<- Al het nieuws

Zomerzitting 2017 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

Persbericht

Bron: secretariaat van het CDNI

 
Straatsburg, 26.06.2017 ‐ Op 22 juni 2017 heeft in Straatsburg de zomerzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) plaatsgevonden. Het voorzitterschap werd bekleed door de heer Winfried Kliche, vertegenwoordiger van Duitsland.
 

Goedkeuring van bepalingen voor de omgang met gasvormige restanten: bescherming van de atmosfeer wordt in nauw overleg met belangengroeperingen opgenomen in het CDNI

 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft een besluit goedgekeurd ter wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart en de daarbij horende uitvoeringsregeling. Doel van de wijziging is het vermijden van schade aan het milieu door het vrijkomen van verontreinigende dampen in de atmosfeer. Tegen de achtergrond van het principe “de vervuiler betaalt” zijn regelingen ingevoerd die de betrokken partijen ertoe verplichten schadelijke dampen naar behoren te verwijderen of te laten verwijderen.
 
Het gaat om de eerste wijziging van het Verdrag sinds de ondertekening in 1996. De aangenomen tekst is tot stand gekomen in nauw overleg met de erkende organisaties, die daarvoor een speciale stuurgroep (Steering Committee Gaseous residues of liquid cargo in inland tanker shipping – GRTS) hadden ingesteld.
 
Een internationaal afgestemde regeling is onontkoombaar. In de praktijk is gebleken dat lokaal opgelegde ontgassingverboden onvoldoende werkzaam zijn en bovendien tot “afvaltoerisme” kunnen leiden.
 
De nieuwe bepalingen leggen de verplichtingen en bevoegdheden van de betrokken partijen vast, de stoffen waarvoor de regeling geldt en hoe met de diverse stoffen om moet worden gegaan. De benadering die gekozen werd, ligt in de lijn van de voor ladingrestanten geldende bepalingen, met name de bepalingen voor het wassen van de ladingtanks. Net als bij de kosten voor het wassen, moet de verlader opkomen voor de kosten voor het ontgassen van de ladingtanks.
 
Uit onderzoek dat verricht werd, is gebleken dat door deze wijziging naar schatting 95% van de verontreinigende ontgassingen van schepen in de atmosfeer in het toepassingsgebied van het Verdrag vermeden kan worden. Dit leidt tot aanzienlijke verbeteringen voor het milieu en verhoogt de duurzaamheid van het goedervervoer over water.
 
Het ontgassingsverbod zal gefaseerd worden ingevoerd opdat de vereiste infrastructuur en de passende logistieke oplossingen, zoals eenheidstransporten of compatibele transporten, zich kunnen ontwikkelen.
 
Voor de meest schadelijke stoffen zal er al zes maanden na de ratificatie een verbod gaan gelden. Twee jaar na de ratificatie zal een tweede lijst stoffen van kracht worden. De derde verbodsfase zal na drie of vier jaar in werking treden, al naar gelang de resultaten van een tussentijdse evaluatie van de uitvoeringsregeling. De CVP zal een tussentijdse evaluatie uitvoeren om in “real time” vast te kunnen stellen hoe de situatie is en wat – mede in het licht van de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten op dit vlak – nog ondernomen moet worden. Het is daarom denkbaar dat de Conferentie van Verdragsluitende Partijen tot de conclusie zal komen dat er in de derde fase nog andere verontreinigende stoffen op de lijst opgenomen moeten worden.
 
De nieuwe bepalingen van het Verdrag zullen van kracht worden als alle Verdragsluitende Partijen de wijziging geratificeerd hebben.
 
Besluit 2017-I-4
 

Elektronische zoek- en informatietool „WaSTo“ (Waste Standards Tool) voor de nieuwe losstandaarden

 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft groen licht gegeven voor het online schakelen van een elektronische tool, “WaSTo” genaamd, voor de losstandaarden van het CDNI. Dit is een tool ter ondersteuning van de invoering van de nieuwe versie van de losstandaarden, die op 1 januari 2018 van kracht zullen worden.
 
WaSTo
 

  • bevat alle voorschriften die op 1 januari 2018 zullen gaan gelden;
  • maakt het mogelijk afzonderlijke stoffen te zoeken;
  • laat zien waar wijzigingen zijn aangebracht en maakt het daardoor gemakkelijker relevante wijzigingen op te sporen;
  • legt uit wat de redenen voor de wijzigingen zijn;
  • wijst op de risico’s voor de gezondheid en het milieu die samenhangen met de ladingrestanten;
  • maakt het mogelijk uw eigen, persoonlijke stoflijst met de bijbehorende losstandaard samen te stellen.

 
Gebruikers die wensen of verbeteringsvoorstellen met betrekking tot WaSTo hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van het CDNI en op deze manier van hun kant bijdragen aan de totstandkoming van een tool met optimale functionele kenmerken.
 
Besluit 2016-II-4
 

Nieuwe verplichting voor de ladingontvanger en de ontvangstinrichtingen voor waswater om een kopie van de losverklaring te bewaren (wijziging van artikel 7.01 van de uitvoeringsregeling)

 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft een wijziging van artikel 7.01 van de uitvoeringsregeling aangenomen, die voorziet dat de ladingontvanger en de ontvangstinrichtingen voor waswater na afgifte van de losverklaring nog ten minste zes maanden een kopie van deze losverklaringen moeten bewaren. Door deze maatregel zal het gemakkelijker worden om de naleving van de verplichtingen door de verschillende partijen in het kader van een controle aan te tonen en kan op deze wijze een bijdrage worden geleverd aan een betere tenuitvoerlegging van de voorschriften met betrekking tot ladingsrestanten (Deel B).
 
De schipper was al verplicht om de losverklaring 6 maanden aan boord te bewaren.
 
Het nieuwe voorschrift wordt op 1 januari 2018 van kracht.
 
Besluit 2017-I-5
 

Heffing van de verwijderingsbijdrage op GTL

 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft bevestigd dat GTL (Gas-to-Liquids), een alternatieve brandstof die steeds meer ingang vindt in de binnenvaart, op dezelfde wijze moet worden behandeld als gasolie. Schepen die GTL als brandstof gebruiken, moeten daarom ook de verwijderingsbijdrage betalen. Door de verwijderingsbijdrage te betalen krijgt men het recht om olie- en vethoudend afval bij de door de Nationale Instituten aangewezen ontvangstinrichtingen af te geven.
 
Besluit 2017-I-6
 

CDNI-film / CDNI-Verdrag 20 jaar geleden ondertekend

 
In opdracht van de CVP werd er een korte film over de doelstellingen van het CDNI-Verdrag gemaakt. De film werd op 9 september 2016 voor de eerste keer openbaar getoond om te herdenken dat het CDNI-Verdrag precies 20 jaar geleden werd ondertekend. De film kan op de website www.cdni-iwt.org bekeken worden.
 
 

FAQ

 
De CVP neemt regelmatig kennis van de door de werkgroep CDNI/G voorbereide antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ), die na formele goedkeuring in de rubriek FAQ op de website www.cdni-iwt.org openbaar worden gemaakt.
 
Deze FAQ’s zijn bedoeld om de toepassing van het CDNI-Verdrag te vereenvoudigen en een uniforme interpretatie te bevorderen. Het zwaartepunt ligt momenteel bij vragen over Deel B (inzameling, afgifte en inname van afval van de lading). Tijdens de zitting heeft de CVP nog een aantal andere FAQ’s bevestigd.
 

Publicatie van de geactualiseerde versie van het Afvalstoffenverdrag in elektronische vorm

 
De geconsolideerde versie van het Verdrag kan in elektronische vorm vanaf de website www.cdni-iwt.org gedownload worden. Losse bladen ter actualisering van de in 2014 op papier uitgebrachte versie blijven eveneens verkrijgbaar.
 
De geconsolideerde versies van de losverklaringen die vanaf 1 juli van dit jaar van kracht zijn, zijn eveneens online beschikbaar.
 

Vergaderingen in 2017: Raadpleging van de erkende vakorganisaties in december

 
De CVP zal op 14 december 2017 een hoorzitting organiseren met erkende vakorganisaties.
De volgende zitting van de CVP is gepland op 15 december 2017 onder voorzitterschap van de heer Kliche, vertegenwoordiger van Duitsland.
Alle vergaderdata en agenda’s zijn te vinden op de website van het CDNI.
 

Persbericht