<- Al het nieuws

Winterzitting 2020 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen

Persbericht

Straatsburg, 29.01.2021 – De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) is op 15 december 2020 per videoconferentie bijeengekomen voor haar wintervergadering. Onder het voorzitterschap van mevrouw Muriel Bouldouyré, hoofd van de Franse delegatie, bracht deze vergadering de vertegenwoordigers van de zes Verdragsluitende Partijen en vertegenwoordigers van de nationale instituten bijeen. De CVP kon ook rekenen op de buitengewone deelname van een vertegenwoordigster van de Europese Commissie (DG MOVE) aan de besprekingen over de uitbreiding van het toepassingsgebied van het verbod tot lozing van huishoudelijk afvalwater.
 

 

Covid-19-pandemie en uitzonderlijke maatregelen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan

 
Tijdens de eerste golf van de pandemie zijn in het toepassingsgebied van het CDNI verschillende benaderingen waargenomen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan bij het invullen van het olie-afgifteboekje. Hoewel in sommige ondertekenende Staten de afgifte van olie- en vethoudend afval op de gebruikelijke wijze kon worden voortgezet, kozen andere inrichtingen ervoor om, met het oog op de inachtneming van de hygiënische maatregelen, digitale afgiftebewijzen te verstrekken in plaats van het afgifteboekje handmatig in te vullen. In andere Staten kon een afzonderlijk formulier worden ingevuld dat als los blad aan het afgifteboekje kon worden toegevoegd.
 
De Verdragsluitende Partijen waren het erover eens dat deze praktijken slechts in het kader van een uitzonderlijke situatie plaatsvonden en kwamen overeen dat de olie-afgifteboekjes weer op de gebruikelijke wijze zouden worden ingevuld na de sanitaire crisis.
 
De CVP heeft de online publicatie goedgekeurd van een informatieve niet-uitputtende lijst van autoriteiten van afgifte die bevoegd zijn voor het verstrekken van de olie-afgifteboekjes volgens het CDNI.
 
 Deel A: olie- en vethoudend afval

Verwijderingsbijdrage: verhoging van het bedrag tot 8,50 euro/1000 liter op 1 januari 2021

 
De verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval bedraagt 8,50 euro per 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie sinds 1 januari 2021.
 
De CVP had tijdens haar zomerzitting in juli 2020 een besluit aangenomen tot wijziging van het bedrag van de verwijderingsbijdrage (zie Besluit 2020-I-2). Om de informatie zo breed mogelijk te verspreiden, is vóór de inwerkingtreding van dit besluit een aantal communicatieactiviteiten ondernomen, waarbij de desbetreffende documentatie dienovereenkomstig is bijgewerkt.
 
Tijdens de winterzitting is bevestigd dat deze wijziging technisch goed ten uitvoer is gelegd. Het elektronische betalingssysteem van het CDNI (SPE-CDNI) en de terminals in het toepassingsgebied van het CDNI, zijn eveneens aangepast en geactualiseerd om de verhoging van de verwijderingsbijdrage per 1 januari ingang te laten vinden.
 
Tot slot, is het verslag over de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem gepresenteerd.
 
 Deel B: afval van de lading

Stand van de ratificaties van de bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading

 
De Verdragsluitende Partijen hebben verslag uitgebracht over de voortgang van de ratificatieprocedures voor de verdragswijziging die in juni 2017 is aangenomen (zie Besluit 2017-I-4).
 
Tot dusver, hebben drie ondertekenende Staten de nieuwe bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading geratificeerd. Voor Luxemburg is de akte van bekrachtiging neergelegd op 7 februari 2020. Nederland kon zijn akte van goedkeuring neerleggen op 3 juli 2020 na de lockdown. Duitsland heeft de ratificatiewet op 11 september 2020 bekendgemaakt en zal de akte van bekrachtiging neerleggen zodra de sanitaire situatie dit toelaat.
 
België, Frankrijk en Zwitserland zetten de ratificatieprocedures voort op nationaal niveau, waarbij de ratificatie in de eerste helft van 2021 is gepland.
 
Een workshop over het thema “ontgassen”, die samen met DG ENV van de Europese Commissie wordt georganiseerd, is gepland voor 2021. Het evenement heeft tot doel de betrokken actoren bijeen te brengen en een betere identificatie van de financieringsmogelijkheden en -behoeften van de praktijk mogelijk te maken.
 
De werkgroep van het CDNI heeft tot taak de tenuitvoerlegging van de verdragswijziging nauwgezet te blijven opvolgen en de bestaande en toekomstige ontgassingsstations in kaart te brengen. Zodra deze overzichtskaart is opgesteld, kan zij ter informatie op de website van het CDNI worden geplaatst.
 
De wijziging van het Verdrag treedt in werking zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging bij de depositaris, de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Alle informatie over de ontgassingsvoorschriften is te vinden op de specifieke webpagina van het CDNI.
 
 Deel C: overig afval

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het verbod tot lozing van huishoudelijk afvalwater door passagiersschepen

 
Het ontwerpbesluit inzake de uitbreiding van het toepassingsgebied van het lozingsverbod voor huishoudelijk afvalwater tot passagiersschepen met 12 tot 50 passagiers is op de agenda van de volgende zitting van de CVP in juni 2021 geplaatst.
 
De Nederlandse delegatie heeft parallel een studie verricht om de gevolgen van een inkorting van de overgangsbepalingen voor de bestaande vloot van vóór 2008 te beoordelen, wat betreft de verplichting om over een inzameltank of een zuiveringsinstallatie aan boord te beschikken. De resultaten zullen in 2021 kunnen worden gepresenteerd.
 
 

Terugblik op 10 jaar uitvoering van het CDNI

 
Tijdens de winterzitting zijn twee publicaties gepresenteerd ter gelegenheid van het 10-jarige jubileum van het CDNI dat in 2019 op feestelijke wijze is herdacht.
 
In een herdenkingsbundel brengen de grondleggers van het CDNI hun herinneringen aan de totstandkoming van het Verdrag bijeen door de overwegingen op te voeren die aan de wieg van dit baanbrekende internationale systeem stonden.
 
Tegelijkertijd is een terugblik op de laatste tien jaar gepubliceerd om de beginselen, de belanghebbenden en de wijze van functioneren van het Verdrag beter bekend te maken. Deze balans belicht de resultaten, de uitgevoerde activiteiten en het belang daarvan voor de binnenvaartpraktijk.
 
In deze twee publicaties wordt stilgestaan bij de hoogtepunten van de afgelopen jaren en wordt een overzicht geboden van de belangrijkste momenten van een internationaal Verdrag dat ook toegerust is om de milieu-uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. De balans van 10 jaar uitvoering van het CDNI en de verzamelbundel met bijdragen van de grondleggers kunnen worden gedownload op de website van het CDNI.
 
 

Vergaderingen 2021

 
De vergaderingen van de verschillende organen van het CDNI zullen in eerste instantie, en in ieder geval tot april, per videoconferentie worden voortgezet. De volgende vergadering van de CVP zal op 22 juni 2021 plaatsvinden. De werkgroep zal op 6 en 7 april 2021 bijeenkomen, waarna er op 8 april 2021 een rondetafelconferentie over de toekomst van deel A zal worden georganiseerd. Alle vergaderdata en -agenda’s worden gepubliceerd op de specifieke webpagina van het CDNI.
 

Persbericht