<- Al het nieuws

Internationale workshop over de uitvoering van Deel B van het CDNI: Follow-up van de online-enquête uit 2015

Persbericht

Straatsburg, 04.10.2017 – De Verdragsluitende Partijen en hun uitvoerende autoriteiten hebben op 4 oktober 2017 in Straatsburg een internationale workshop gehouden over de uitvoering van Deel B (ladingrestanten) van het CDNI. De uitvoering van Deel B vereist een optimaal samenspel tussen alle partijen die betrokken zijn bij de lading en meer in het bijzonder de verladers, ladingontvangers, vervoerders, exploitanten van overslaginstallaties en schippers. De inname van de ladingrestanten in overeenstemming met de voorschriften wordt gedocumenteerd in de losverklaring.
 

Bron: secretariaat van het CDNI

 
Deze workshop werd georganiseerd naar aanleiding van de anonieme online-enquête die onder alle betrokken partijen is gehouden en had tot doel gericht in te gaan op de resultaten – waarvan enkele nog om nadere uitleg vragen – om de uitvoering van Deel B van het CDNI te verbeteren.
 
De deelnemers hebben aan de hand van concrete casestudies de mogelijke maatregelen besproken om de uitvoering van Deel B te verbeteren. Hierbij werd overeengekomen

  • de grensoverschrijdende samenwerking tussen de uitvoerende autoriteiten te versterken, waarbij het belangrijk blijft om het CDNI niet alleen meer bekendheid te geven en uit te leggen, maar ook om bij overtredingen van dit verdrag te zorgen voor een doeltreffende handhaving die rekening houdt met zowel de optiek van de land- en scheepszijde als de respectieve verantwoordelijkheden;
  • een uitwisseling tot stand te brengen over de opleidingsaspecten en de bij- en nascholingsprogramma’s;
  • de bevoegde autoriteiten op een gemakkelijk toegankelijke manier beter bekend te maken;
  • een volgende internationale workshop te organiseren over ongeveer twee jaar, die ook Deel C zou kunnen behandelen.

 
De uitvoerende autoriteiten hebben benadrukt dat de modellen van de losverklaringen niet met te korte tussenpozen gewijzigd zouden moeten worden, zodat de juiste modellen daadwerkelijk worden gebruikt en dus ook de controleerbaarheid wordt bevorderd.
 
Meer informatie – Het CDNI werkt momenteel intensief aan Deel B:
 

Herziene losstandaarden per 1 januari 2018

 
Op 1 januari 2018 zal een nieuwe versie van de losstandaarden (Aanhangsel III van Bijlage 2: losstandaarden en afgifte- en innamevoorschriften voor het toestaan van de lozing van waswater (met inbegrip van regenwater en ballastwater) met ladingrestanten) van kracht worden (zie het persbericht van 16 december 2016: https://www.cdni-iwt.org/wp-content/uploads/2017/02/cpccp17_01de.pdf).
 
De elektronische zoek- en informatietool WaSTo (Waste Standards Tool) is beschikbaar op de website: http://wasto.cdni-iwt.org/.
 

Integratie van verenigbare transporten in het CDNI

 
Naast de bestaande voorschriften voor eenheidstransporten zijn nieuwe voorschriften voor verenigbare transporten ingevoerd. De nieuwe regeling is op 1 juli 2017 in werking getreden. De wijziging vereist ook nieuwe versies van de losverklaringen, die tegelijkertijd in werking zijn getreden. De oude versies mogen nog tot en met 30 juni 2018 verder worden gebruikt.
 

Vaststelling van bepalingen voor de behandeling van gasvormige restanten: in nauw overleg met de belanghebbenden is nu ook de bescherming van de atmosfeer in het CDNI verankerd

 
De eerste wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en van de Uitvoeringsregeling bij dit Verdrag is in juli 2017 aangenomen. De wijziging treedt in werking na de ratificatie door alle verdragsluitende partijen (zie het persbericht van 26 juni 2017: https://www.cdni-iwt.org/wp-content/uploads/2017/07/cpccp17_02de_endg.pdf).
 

Informatiebladen, FAQ en WaSTo: toegankelijke informatie

 
Meerdere informatiebladen zijn gepubliceerd op de website:

  • Informatieblad over de omgang met afval van de lading pdf_frpdf_depdf_nl
  • Informatieblad over de verwijdering van afvalstoffen en het gebruik van reinigingsmiddelenpdf_frpdf_depdf_nl

 
Momenteel in voorbereiding:

  • Informatieblad over eenheidstransporten
  • Herziening van het informatieblad over de omgang met afval van de lading
  • Informatieblad over de losstandaarden

 
Op de webpagina worden regelmatig antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ) gepubliceerd: https://www.cdni-iwt.org/faq/?lang=nl. Deze zijn bedoeld om de toepassing van het CDNI te vereenvoudigen en een uniforme interpretatie mogelijk te maken.
 

Persbericht