C – Overig afval

Verzameling, afgifte en inname van overig scheepsbedrijfsafval

 

De afvalstoffen van Deel C vormen een restgroep ten opzicht van de categorieën van het olie- en vethoudende afval, enerzijds, en het afval van de lading anderzijds. Deel C richt zich mede op de huishouding aan boord, waarbij onderscheidgemaakt moet worden tussen de grote groep vrachtschepen en de vloot van passagiersschepen.


De regeling in het Verdrag voor vrachtschepen beoogt een voorzieningsniveau en een financieringsvorm in de verschillende landen te bewerkstelligen, die vergelijkbaar is met hetgeen ‘op de wal’ voorhanden is. Makkelijk toegankelijke afgiftedepots op plaatsen in de nabijheid waar de schepen afmeren en een forfaitaire financiering die zo mogelijk geïntegreerd is in andere bestaande betalingsverplichtingen. Zo kan het huisvuil in de havens worden afgegeven en is daarvoor geen directe betaling verschuldigd, maar worden de kosten gedekt door de betaling van havengelden. Ook de afgifte van KGA en bedrijfsafval is in veel gevallen kosteloos, maar er kan een bijdrage worden verlangd, die de vorm van een abonnement kan hebben. Voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater van vrachtschepen is er nog geen regelgeving. Omdat de lokale regelingen voor de omgang met afvalstoffen en de daarop gerichte regelgeving in de landen sterk verschillend kan zijn, moet ook met een verschillend voorzieningsniveau in de landen en de afzonderlijke havens worden gerekend. De binnenvaart is daar mee vertrouwd. Wel wordt er naar gestreefd verder te coördineren en tot een optimalisering op internationaal niveau te komen.

 

Bijzondere aandacht verdienen de passagiersschepen. Maakten deze schepen al van oudsher deel uit van de scheepvaart op de binnenwateren, vooral de laatste decennia is er een groot aantal schepen aan de vloot toegevoegd en telt dit vlootsegment momenteel enkele duizenden eenheden. Het betreft zowel schepen voor dagtochten, die eerder een lokaal vaargebied kennen, als cruiseschepen, die het gehele Europese vaarwegennetwerk doorkruisen. Deze schepen kunnen grote aantallen passagiers herbergen, reden waarom bijzondere aandacht is gegeven aan de behandeling van het afval uit de huishouding: Het huishoudelijk afval, dat valt onder de categorie bedrijfsafval, dient door deze schepen aan gespecialiseerde diensten afgegeven te worden; verwerking aan boord is niet toegestaan, en voor de afgifte moet doorgaans betaald worden.

 

De regeling voor huishoudelijk afvalwater gaat uit van een lozingsverbod voor schepen vanaf 50 passagiers; dit lozingsverbod kan langs twee wegen toegepast worden:
 

  • Opslag aan boord in speciaal daarvoor ingerichte tanks voor vuil water en afgifte van dit water in de haven (aansluiting op het riool of anderszins);

  • Behandeling aan boord in een toegelaten boordzuiveringsinstallatie; hierbij mag de gezuiverde waterfractie op het oppervlaktewater geloosd worden, waardoor het schip op dit punt een grotere autonomie heeft. Het zuiveringsslib dat bij dit proces ontstaat, moet aan voor de verwerking daarvan toegelaten bedrijven worden afgegeven.

 

Voor informatie over de typegoedkeuring van de boordzuiveringsinstallaties: ‘Boordzuiveringsinstallaties’ op de CCR website.

 

teil_c_1teil_c_3