Toutes les actualités

Guide: Omgang met afval van de lading (2019)

Guide: Voorkoming van scheepsbedrijfsafval door het gebruik van eenheidstransporten / verenigbare transporten / speciale scheepstypes (2019)

 

 

Guide : Handling cargo-related waste (2019)

Guide : Exclusive / compatible transport operations / specific vessel types for preventing the production of waste produced in the course of operating vessels (2019)

 

 

Merkblatt : Umgang mit Abfällen aus dem Ladungsbereich (2019)

Merkblatt : Einheitstransporte / kompatible Transporte / spezielle Schiffstypen zur Vermeidung von Schiffsbetriebsabfällen (2019)

 

 

Guide : Traitement des déchets liés à la cargaison (2019)

Guide : Transports exclusifs / transports compatibles / types de bateaux spécifiques pour la prévention de la production de déchets liés à l’exploitation du bateau (2019)

 

 

Straatsburg, 28.01.2019 De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 13 december 2018 in Straatsburg haar winterzitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door de heer Jan de Spiegeleer, vertegenwoordiger van België.
(suite…)

Strasbourg, 28.01.2019 The Contracting Parties Conference (CPC) held its winter session in Strasbourg on 13 December 2018. The meeting was chaired by Mr Jan de Spiegeleer, representing Belgium.
(suite…)

 

Straßburg, den 28.01.2019 Die Konferenz der Vertragsparteien (KVP) hat am 13. Dezember 2018 in Straßburg ihre Wintersitzung abgehalten. Den Vorsitz führte Herr Jan de Spiegeleer, Vertreter Belgiens.
(suite…)

Strasbourg, le 28.01.2019 La Conférence des Parties Contractantes (CPC) a tenu sa réunion d’hiver à Strasbourg le 13 décembre 2018. La présidence était assurée par M. Jan de Spiegeleer, représentant de la Belgique. (suite…)

Vienna, 31 October 2018 – Wednesday, 31 October 2018 saw the first meeting of inland navigation waste experts from 10 member states of the Danube Commission and the Convention on the collection, deposit and reception of waste produced during navigation on the Rhine and inland waterways (CDNI) with the friendly assistance of the Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology, which created an excellent environment in which to organise this joint meeting.

 

(suite…)

Wenen, 31 oktober 2018 – Voor de eerste keer zijn op woensdag 31 oktober 2018 deskundigen op het gebied van scheepsbedrijfsafvalstoffen uit tien lidstaten van de Donaucommissie en van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) bijeengekomen. De bijeenkomst vond plaats bij het Oostenrijkse Bondsministerie voor Verkeer en Innovatie. Dankzij de vriendelijke ondersteuning van Oostenrijk werd deze gemeenschappelijke bijeenkomst uitstekende randvoorwaarden geboden. (suite…)

Vous êtes ici